Our Services

Screen Shot 2563-02-03 at 17.08.22.png

Communication Solution

การทำงานครบวงจร วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรง วางแนวทางในการสื่อสารครอบคลุมทุกด้าน วางแผนการสื่อสาร ผลิตและนำเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางที่เหมาะสม  วิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

Branding & Communication

สร้าง, พัฒนาและปรับปรุงแบรนด์ให้กับธุรกิจและ งานด้านต่างๆเชื่อมโยงสู่การวางกลยุทธ์ในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แบรนด์สื่อสารได้อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

x.png

Brand is Essential

Here come C2B & C2C

เมื่อช่องทางการสื่อสารเปลี่ยน ผู้คนเชื่อมโยงกันได้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว “ผู้บริโภค” กลับเป็นฝ่ายค้นหาสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการของตน และยังมีพื้นที่ชุมชนออนไลน์ที่สามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์จากสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างหลากหลาย การ ”สร้างแบรนด์” และสื่อสารเพื่อแสดงตัวตนที่ชัดเจน จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ธุรกิจและองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องไปกับเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  #Essential เราสร้างและพัฒนา Brand อย่างเข้าถึงและแม่นยำ สื่อสารเพื่อเป้าหมายเพื่อผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน #Branding #Communication

Screen Shot 2563-02-04 at 17.55.41.png
Branding & Communication
Essential-Branding-Serivce.gif

Creative Agency

สร้างและพัฒนาแบรนด์ให้ถูกต้องแม่นยำ โดดเด่น มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับแบรนด์ เป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อการขับเคลื่อนสร้างโอกาสในการพัฒนาตามความมุ่งหวังต่างๆต่อไป

ilyuza-mingazova-vKDNVSVTyLc-unsplash.jp

Media Agency

ผลิตและนำเสนอสื่อผ่านช่องทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับแบรนด์ พัฒนากลยุทธ์ในการนำเสนอ เลือกและนำเสนอช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับตัวตนและเนื้อหาของแบรนด์

ilyuza-mingazova-vKDNVSVTyLc-unsplash.jp

Digital Agency

ผลิตเนื้อหา เลือก แนะนำช่องทางนำเสนอและโฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล ประเมินตรวจสอบตัวชี้วัด วิเคราะห์ผลตามเป้าหมายทั้งด้านการสร้างแบรนด์และการเพิ่มยอดขาย

ilyuza-mingazova-vKDNVSVTyLc-unsplash.jp

Business Consult

วางแผนการสื่อสารการตลาดควบคู่สอดรับกับแผนธุรกิจ ร่วมให้แนวทางในการสื่อสารเพื่อสร้างรายได้ วิเคราะห์โอกาสการเติบโตของธุรกิจ เพื่อใช้งบประมาณด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ilyuza-mingazova-vKDNVSVTyLc-unsplash.jp
Screen Shot 2563-02-03 at 17.08.22.png

แก่นแท้ของการสื่อสาร

การมอบสิ่งที่ดีให้แก่กัน

“การสื่อสารที่ดี คือ การสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างผู้ส่งและผู้รับ" หากถอดรหัสข้อความนี้อย่างถูกต้อง จะพบว่า “ความเข้าใจระหว่างกัน” จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนการสื่อสาร นั่นหมายถึง การเข้าถึงและเข้าใจผู้รับสารเป็นพื้นฐานสำคัญอันดับแรก เมื่อเข้าถึงและเข้าใจแล้ว การสื่อสารจึงเป็นการเสมือนการมอบสิ่งที่ตรงความต้องการของทั้งผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งจะทำให้เกิดผลในทางที่ดีแก่ทั้งสองฝ่ายเสมอ คือการมอบสิ่งที่ดีให้แก่กัน นี่อาจเป็นนิยามที่แท้จริงของคำว่า “การสื่อสาร” #Communication 

Screen Shot 2563-02-04 at 17.55.41.png
Branding & Communication
Screen Shot 2563-02-04 at 17.55.48.png
Active
Campaign
Screen Shot 2563-02-04 at 17.55.56.png
Essential
Project
Screen Shot 2563-02-04 at 17.56.04.png
Once More
Community

Our Campaign

x.png

การสื่อสารที่มีพลัง ขับเคลื่อนสังคมได้

สร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

การพัฒนาสังคมในทุกด้าน มีความซับซ้อนเกี่ยวเนื่องกับหลายฝ่ายและใช้เวลายาวนานในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมาย การสื่อสารที่เข้าถึงและสร้างความเข้าใจได้อย่างแม่นยำ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการชี้นำและกำหนดทิศทาง เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไปสู่ความสำเร็จ #Communication

Screen Shot 2563-02-04 at 17.55.48.png
Active
Campaign

ดิน น้ำ ฟ้า

โครงการเพื่อขับเคลื่อนสร้างความรู้ในการใช้และควบคุมเคมีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารปลอดสาร ลดเคมี เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เกษตรกร ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต และความมั่นคงยั่งยืนของสังคมไทย

Essential Logo.002.jpeg

Thailand a Market

ต้นแบบตลาดเพื่อการเกษตรครบวงจร รวบรวมทุกห่วงโซ่ในกระบวนการผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรมาตรฐาน ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยีและงานวิจัย สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน พัฒนาคู่ค้าขยายโอกาสทางธุรกิจ การสร้างตลาดออนไลน์ บูรณาการข้อมูลให้สามารถเข้าถึงทุกห่วงโซ่ของภาคการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเป็นผู้นำการเกษตรของภูมิภาค

Essential Logo.001.jpeg

นวัตเกษตร

โครงการเพื่อการเปลี่ยนเกษตร “เคมี” ไปสู่เกษตร “อินทรีย์” ทั่วประเทศ เข้าถึงปัญหาด้านความ “คิด” และความพร้อมในการลงมือ “ทำ” เพื่อการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร ส่งเสริมโอกาสจากความได้เปรียบของ ชีวอัตลักษณ์ไทย แนวทางใหม่ของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ สร้างสุขภาวะให้เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นผู้นำของภูมิภาค อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Essential Logo.001 2.jpeg

Thailand Brand New Awards

โครงการที่พัฒนาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสร้างความแข็งแรงให้กับ SME ไทย คัดเลือก สนับสนุนและมอบรางวัลให้กับ SME กลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ถอดรหัสความรู้ ส่งต่อให้กับ SME กลุ่มที่ต้องการการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อน SME ไทยทั้งระบบรางวัลเพื่อ SME ที่มากไปกว่าการมอบรางวัล โครงการเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสังคมไทย

Essential Logo.004.jpeg
x.png

Communication attack Digital behavior

The Essential Project

ผลกระทบจาก Digital Culture เป็นที่มาของ “The Essential Project” โครงการการสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติ สร้างสมดุลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเหมาะสม นำเสนอเนื้อหาเพื่อกระตุ้นความคิด สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายอย่างบูรณาการ เป็นความมุ่งมั่นเพื่อปรับสมดุลให้กับผู้คนและสังคมด้วยวิธี Digital Counter attacks เช่นเดียวกับที่ชีวิตต้องเสียสมดุลไปเพราะโลกแห่ง Digital 

Screen Shot 2563-02-04 at 17.55.56.png
Essential
Project

Essential Project

Platform นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย (บทความ, ภาพประกอบบทความ, วิดีโอ, สื่อเสียง ฯลฯ) ผ่าน website และช่องทางออนไลน์ต่างๆ มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้เยาวชน (Gen z) และทุกคนๆที่มีส่วนร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคม (Gen x,  Gen y) ได้รับมุมมอง แรงบันดาลใจ เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องราวต่างๆ เกิดกระบวนการคิดเป็นเหตุผล เชื่อมต่อความคิดความเข้าใจ ตั้งแต่การใช้ชีวิต การทำงาน ไปจนถึงความสัมพันธ์ต่อสังคมและเชื่อมโยงไปสู่กระแสความเป็นไปของสังคมโลก ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแนวทางที่สมดุลย์ ขับเคลื่อนสังคมไปในแนวทางที่เหมาะสม สร้างดุลยภาพให้กับสังคมและโลกอย่างยั่งยืน

Essential Logo.006.jpeg

Yesterday

Platform บทเพลงของวันวาน นำเสนอคุณค่าของบทเพลง ผ่านมุมมองความคิด ประสบการณ์ ของศิลปินต้นฉบับ ผู้แต่งคำร้อง ผู้เรียบเรียงดนตรี นักดนตรีรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดผลงานเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนในสังคม คุณค่าของศิลปะที่มากไปกว่าบทเพลงแห่งความสุข การเปิดเผยเบื้องลึกที่มาของบทเพลง ความคิดที่ตกผลึก ความเป็นไปของสังคม ยุคสมัย อุดมคติ ที่ล้วนกลั่นกรองออกมาเป็นบท เพลงที่ไพเราะและยังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คุณค่าอันเป็นสาระสำคัญที่แฝงอยู่ในบทเพลงเหล่านี้ คือคุณค่าที่ควรส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ซึมซับ เรียนรู้ เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานดนตรีและตนเองอย่างรอบด้านต่อไป

Essential Logo.003.jpeg

Iceberg

Platform ออนไลน์สาธารณะ เวทีเพื่อการนำสนอ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ ความเห็นในเชิงตรรกะต่อประเด็นข่าวและเนื้อหาต่างๆในเกิดขึ้นในสังคม ช่วยให้ผู้รับข่าวสารในสื่อออนไลน์สามารถแยกแยะและเข้าถึงความจริงได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ ข่าวปลอม (Fake News) ข่าวลือ (Rumor) ข่าวที่มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน (Misinformation) และข่าวที่มีการบิดเบือนข้อมูลต่างๆ (Disinformation) ออกแบบโครงสร้างผสมผสานกันทั้งมิติด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การนำเสนอและเข้าถึงข้อมูลง่ายและมีประสิทธิภาพ และมิติด้านสังคมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การคิดวิเคราะห์และการนำเสนอเนื้อหาบนหลักการของเหตุและผลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

Essential Logo.005.jpeg
x.png

ปรับสู่สมดุล ปรับความคิด

ความคิดและความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พัฒนาการของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสาร สร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้คนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 40 ปี ส่งผลต่อมุมมองและทัศนคติของผู้คนที่เปลี่ยนไป วิธีคิดและพฤติกรรมที่ไม่ได้ให้ผลดีต่อตนเองและสังคมเพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนจึงควรเริ่มต้นที่ “ความคิด" เพื่อเชื่อมโยงสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในแนวทางที่สมดุล คือการเข้าใจตนเองและสังคมตามความเป็นจริง สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม #Communication #Digital Counter attacks

Our Community

Essential Logo.007.jpeg
x.png

Sharing is Branding Endless

Giving is taking endless

ความแข็งแกร่งของธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว อย่างน้อยที่สุดก็คือพนักงานในองค์กร ลูกค้าและผู้ผลิตต่างๆที่เชื่อมโยงกัน “การแบ่งปัน” เป็นหัวใจพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ที่แท้จริง เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบและวิธีการ ที่สำคัญคือต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและจริงใจ การรู้จักและเข้าใจถึงการแบ่งปันอย่างถ่องแท้เป็นเฟืองเล็กๆที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การสร้างแบรนด์มุ่งไปสู่ความสำเร็จและได้รับกลับคืนมาไม่มีวันสิ้นสุด #Branding

Screen Shot 2563-02-04 at 17.56.04.png
Once More
Community
x.png

“Shared” give their Inspiration

A Piece of Life and Work needed

“แรงบันดาลใจ” สำคัญเสมอสำหรับการขับเคลื่อนการสร้างงานหรือแม้แต่ในหลากหลายด้านของการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ต่อยอด มุมมองต่างๆระหว่างกัน ช่วยสร้างผลึกความคิดในด้านที่ต่างออกไป ช่วยให้เกิดความคิดที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น และหลายครั้งที่การให้ด้วยการ “แบ่งปัน” จะได้รับ “แรงบันดาลใจ” เป็นสิ่งตอบแทน ซึ่งมีคุณค่าที่ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้ #Communication #Community

Essential Logo.037.jpg
Screen Shot 2563-01-16 at 17.20.33.png

การสร้างพื้นที่สื่อกลางให้กับคนทำงานด้านสื่อ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์และพัฒนางานด้านสื่อในยุคที่สื่อมีความเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องมือ ช่องทาง พฤติกรรมการรับสื่อของผู้คน เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือการสร้างสรรค์และกระจายกันทำงานให้กับคนทำงานด้านสื่อ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

Screen Shot 2563-02-07 at 18.04.25.png
Screen Shot 2563-02-07 at 18.04.20.png

กิจกรรมการพบปะพูดคุยของคนทำงานด้านสื่อ จัดเฉลี่ยเดือนละครั้ง สื่อสารการเป็นสื่อกลางให้คนทำงานและพัฒนางานด้านสื่อให้กับเพื่อนร่วมอาชีพและสังคม

 
Screen Shot 2563-02-07 at 18.34.45.png
Workshop logo.png

กิจกรรมการฝึกอบรม เน้นพื้นฐานความเข้าใจในแก่นแท้ของการสื่อสาร พัฒนาวิธีคิดเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย

 

“Brand Making” และ “Communication” การอบรมความเข้าใจเรื่องแบรนด์และการสร้างแบรนด์ที่แท้จริง การสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย

“Design    Thinking Beyond” การอบรมเพื่อพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ กรอบและวิธีการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ความใหม่ที่หวังผลได้ตามเป้าหมาย ดึงดูดและน่าสนใจ สามารถพัฒนาไปใช้ในงานต่างๆได้อย่างหลากหลาย

Our Clients

001.png
002.png
003.png
005.png
004.png
007.png
008.png
009.png
099.png
011.png
006.png
012.png
013.png
014.png
015.png
 

Contact Us

Leave your name or company.
Name
Last name
Mobile

Thanks for sending us a message.

Screen Shot 2563-02-07 at 00.52.34.png

บริษัท ดิ เอสเซนเชียล จำกัด

93 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

The Essential Company Limited

93 Lat Phrao 94 Alley, Phlabphla, WangThonglang, Bangkok 10310

www.essential.co.th

essential@essential.co.th

+6692 878 9686