About As

Communication Solution

เราคือมืออาชีพ ในการทำงานด้านการสื่อสารครบวงจร ด้วยความเข้าใจในแก่นแท้และเท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้าถึงพฤติกรรมในการรับสื่อที่ปรับเปลี่ยนไป วิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ วางกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และสื่อสารการตลาด  ผลิตเนื้อหาและสื่อสารผ่านช่องทางที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนงานการสื่อสารให้ตรงวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและปรับแนวทางตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เราพัฒนาโครงการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการขับเคลื่อนความคิด  กระบวนการ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆผ่านการสื่อสารโครงการที่แม่นยำและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น “นวัตกรรม” ของการสร้างการสื่อสารครบวงจร

Philosophy

Optimistic Realize

แก่นแท้ของการสื่อสาร คือการขับเคลื่อนความคิด ความมุ่งหวังสู่ผู้คนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ส่งและผู้รับสาร  การสื่อสารที่ดียังสะท้อนถึงสิ่งที่อาจยังไม่สมบูรณ์  เป็นหัวใจของการพัฒนาจุดด้อยของตนเอง  ส่งเสริมให้เข้าใจบทบาทต่อสังคมรอบด้าน และที่มากไปกว่านั้น  การสื่อสารที่ดีจะส่งเสริมให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สังคม ความปรารถนาดีต่อกัน การร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับทุกๆคน  นั่นคือการตระหนักถึงการทำในสิ่งที่ดีเป็นที่มาของ Motto “Optimistic Realize” และ “Essential” หรือการเข้าถึงสาระสำคัญที่เป็นแก่นแท้ของการสือสารและทุกๆสิ่ง 

x.png

Tools change Human remains the same!

Don’t worry be human

เมื่อเครื่องมือและช่องทางในโลกดิจิตอลเข้าถึงผู้คนอย่างกว้างขวาง ปริมาณสื่อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หลายธุรกิจได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถปรับตัวได้ หลายแบรนด์กังวลและวิตกต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยอาจมองข้ามไปว่าการรับมือนั้นอาจไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะแม้เครื่องมือจะเปลี่ยน แต่ผู้คนยังคงมีพฤติกรรมความต้องการพื้นฐานเช่นเดิม ธุรกิจแค่ต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือใหม่ให้ได้ และที่ไม่ได้เปลี่ยนไปก็คือ ต้องเข้าใจความต้องการหรือประโยชน์ที่ลูกค้าควรจะได้รับอย่างชัดเจนเช่นเดิมแค่นั้นเอง #Branding #Communication