999.jpg

Work with us

Work with us

ที่   The Essential เรารักที่จะช่วยเหลือ และพัฒนา กระบวนการคิดและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนแบรนด์ให้กับทุกธุรกิจ  ความเข้าใจและเคมีที่ตรงกันของทีม จะส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิผลสูงสุด

Branding Manager

ขอบเขตการทำงาน

 • ขับเคลื่อนการพัฒนาและสื่อสารแบรนด์ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

 • ควบคุมและบริหารการทำงานของส่วนงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุมและบริหารด้านงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พัฒนา ประยุกต์ต่อยอด หรือสร้างสรรรค์ความคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาและการสื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • บริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสของความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการทำงานทั้งในด้านการขับเคลื่อนแผนและการทำงาน รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณชิ้นงานต่างๆในภาพรวมของแผนงานทั้งหมด

รูปแบบการทำงาน

 • พนักงานประจำ (ปกติ จันทร์-ศุกร์, อาจมีเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆแล้วแต่แผนงาน)

 • อาจมีการเดินทางออกต่างจังหวัดบ้าง

คุณสมบัติ / ประสบการณ์

 • อายุ 30-45 ปี

 • ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการสื่อสารหรือผลิตสื่อ (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานการตลาดหรือการสื่อสาร (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถในการบริหารแผนงานและทีมงาน จัดการความเสี่ยง สามารถซึมซับและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาได้ย่างมีประสิทธิภาพ

 • ทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์

รายได้

 • 30,000 - 50,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสมของคุณสมบัติ / ประสบการณ์)

Branding & Communication officer

ขอบเขตการทำงาน

 • สืบค้น รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาและการสื่อสารแบรนด์

 • ประสานการทำงานด้านการพัฒนาและการสื่อสารแบรนด์กับส่วนงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 • ควบคุมและติดตามการทำงานการพัฒนาและสื่อสารแบรนด์ในชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามตามแผนก่ีทำงานงานที่กำหนด

รูปแบบการทำงาน

 • พนักงานประจำ (ปกติ จันทร์-ศุกร์, อาจมีเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆแล้วแต่แผนงาน)

 • อาจมีการเดินทางออกต่างจังหวัดบ้าง

คุณสมบัติ / ประสบการณ์

 • อายุ 22-35 ปี

 • ปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการสื่อสารหรือผลิตสื่อ (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความรู้และเข้าใจรูปแบบการสื่อสารและการโฆษณาในช่องทางออนไลน์ต่างๆ (ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • ทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์

รายได้

 • 15,000 - 25,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสมของคุณสมบัติ / ประสบการณ์)